Inloggen

ZON maatregelen landgoed Eerde

Foto 1 van 5

ZON maatregelen landgoed Eerde

ZON maatregelen landgoed Eerde
5 foto's
<   Vorige project
Meer over dit project? Stuur ons een mail 0523 - 251955

 

Vereniging Natuurmonumenten (NM) werkt samen met het waterschap Vechtstromen aan optimalisatie van het hydrologisch systeem op Landgoed Eerde. Landgoed Eerde betreft een circa 540 ha groot landgoed in het hart van Overijssel, tussen de plaatsen Ommen en Den Ham. Het landgoed is eigendom van NM en bestaat uit een statig kasteel, een parkbos met brede lanen en karakteristieke boerenerven. In het parkbos liggen verschillende watergangen en rabattensystemen met een cultuurhistorische waarde. De natuur en landbouw op het landgoed hebben op het moment veel last van verdroging, er onvoldoende water vastgehouden in de bodem. Om meer water vast te houden en daarmee de zogenaamde ‘sponswerking’ van het landgoed te verbeteren worden diverse maatregelen getroffen in het kader van het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON). Als over een tijdje alle hydrologische maatregelen op landgoed Eerde getroffen zijn ontstaat een waardevolle hydrologische bufferzone van circa 55 hectare.

In 2017 is een studie uitgevoerd naar de functionaliteit en de mogelijkheid tot het buiten werking stellen van rabatten op Landgoed Eerde. Uit deze studie zijn een aantal maatregelen naar voren gekomen die een bijdrage leveren aan herstel/verbetering van de (grond)waterhuishouding. Zo kan bijvoorbeeld door het verondiepen van watergangen en het aanbrengen van dammen en stuwtjes, water langer in het gebied worden vastgehouden. Door deze maatregelen wordt ook de drainerende werking van de watergangen, op de omliggende natuur- en landbouwpercelen, beperkt. De gewenste grondwaterstandsverhoging kan hiermee worden gerealiseerd. Uitgangspunt is dat het verhogen van het grondwaterpeil geen negatief effect mag hebben op het oude bomenbestand op het landgoed.

 

Het benodigde zand voor het afdammen en/of verondiepen van de watergangen wordt gewonnen in de directe omgeving van de waterloop, of aangevoerd uit de regio (Salland/Twente). Hierdoor wordt materiaal van regionale herkomst gegarandeerd.

Werkzaamheden

Bouwhuis Aannemingsmaatschappij Bouwmij B.V.

Bezoekadres 1e Polderweg 1, 7685 PN Beerzerveld
Postadres Postbus 48, 7680 AA Vroomshoop T. 0523 - 25 19 55
F. 0523 - 25 13 80
E. info@bouwhuisgww.nl
W. Kwaliteitsnormen Bouwhuis Aannemingsmaatschappij Bouwmij BV op twitter